Together in Europe - cele

 
Cele projektu TOGETHER IN EUROPE 2009-2011 
Globalizacja i związane z nią zjawisko migracji w coraz większym stopniu wpływają na kształt zmian społecznych i życie w poszczególnych krajach europejskich, skłaniając państwa członkowskie Unii do podjęcia pogłębionej dyskusji, rozwijania i implementacji wspólnej europejskiej tożsamości. Oba procesy są nie tylko ze sobą wzajemnie powiązane, budzą również kontrowersje. Oczywistym staje się wobec tego, że tożsamość europejska musi obejmować czynniki zarówno jednoczące, jak i podkreślające różnorodność.
 
 
Celem projektu TOGETHER IN EUROPE (TIE)
 
jest praca koncepcyjna oraz konkretne działania związane z krytyczną dyskusją  nad znaczeniem czynników zewnętrznych wpływających na proces kształtowania wspólnej tożsamości europejskiej. Dzięki pracy nad różnorodnymi zagadnieniami, począwszy od problemu stereotypów do opisu różnych grup imigranckich, program „Razem w Europie” pozwoli jego uczestnikom na lepsze zrozumienie własnej tożsamości oraz dodanie do niej jednoczącego wymiaru europejskiego. 
 
 
Nadrzędny cel projektu
 
może być  zdefiniowany jako działanie mające na celu podniesienie świadomości istnienia wspólnej tożsamości europejskiej. Z jednej strony tożsamość ta jest rozmyta i trudna do określenia, opiera się jednakże na wspólnym podłożu kulturowym, geograficznym i historycznym, których badanie stanowi przedmiot projektu. Z drugiej strony, wspólna tożsamość europejska jest wzbogacana wyraźnie zaznaczającymi się wpływami pochodzącymi spoza naszego kontynentu. 
 
 
Celem projektu w pierwszym roku jego działania
 
jest zwiększenie świadomości wspólnej europejskiej tożsamości poprzez zbliżenie „starych” członków UE – Niemiec, Wielkiej Brytanii i Francji z „nowoprzybyłą” Polską. Pomysł zajęcia się tym problemem wywodzi się stąd iż chociaż proces integracji europejskiej trwa od ponad pięćdziesięciu lat, nasi uczniowie nadal postrzegają ludzi pochodzących z innych krajów europejskich jako cudzoziemców, z którymi niewiele ich łączy. Nasi uczniowie, którzy odzwierciedlają myślenie panujące w ich rodzinach, posługują się stereotypami. W najlepszym przypadku mamy do czynienia z niewiedzą i brakiem zainteresowania, w najgorszym zaś z uprzedzeniami związanymi z dziedzictwem przeszłości i współczesnymi obawami ekonomicznymi jako że Unia Europejska jest czasem nawet postrzegana jako coś niebezpiecznego co może zredukować ich perspektywy na przyszłość. Abyśmy mogli przystąpić do realizacji naszego celu, musimy znaleźć to co nas łączy. 
 
Głównym celem drugiego roku projektu
 
będzie podniesienie świadomości o „czynnikach obcych”, zwanych też cechami pozaeuropejskimi w Europie tak,  aby pomóc uczniom zrozumieć i po uprzedniej analizie krytycznej tematu, możliwie je zaakceptować. Problem wynikający z tego zadania polega po pierwsze na fakcie, że we wszystkich krajach europejskich coraz bardziej dają się odczuć efekty globalizacji, a po drugie z założenia że kontakt z elementami i wpływami obcymi odgrywa rolę w kształtowaniu tożsamości europejskiej, ponieważ wpływy te są do siebie podobne w różnych krajach europejskich. Niemniej jednak, wiele z tych czynników i wpływów nie jest rozumianych jako efekt nowych stereotypów, strachu, czy nawet rasizmu, które mogą być przez nie wywołane. 
 
Podczas trwania projektu, młodzież ze szkół partnerskich będzie uczestniczyć  w wymianach międzynarodowych, które posłużą nie tylko lepszemu poznaniu się, ale będą również wspólnymi warsztatami przygotowującymi i omawiającymi dni projektowe odbywające się w styczniu 2010 i 2011 roku.
Bednarski Informator