Tematy maturalne z języka polskiego

 

Tematy na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego.

 LITERATURA

1. Różne sposoby funkcjonowania tradycji homeryckiej w literaturze polskiej. Omów na wybranych przykładach.
2. Trudny problem dziedzictwa sarmackiego w literaturze późniejszych epok. Omów na wybranych przykładach.  
3. Jednostka wobec zbiorowości w ujęciu twórców dwóch wybranych epok. Rozważ problem.
4. Dialog twórców literatury z filozofami. Przedstaw problem na wybranych przykładach dzieł literatury dawnej lub/i współczesnej.
5. Marzenia o doskonałości – różnorodne ujęcia motywu utopii. Omów na wybranych przykładach.
6. Artysta jako bohater literacki. Omów na wybranych przykładach.
7. Biografia jako tworzywo literackie. Omów na wybranych przykładach.
8. Rola lektur w kształtowaniu charakterów postaci literackich. Przedstaw na wybranych przykładach.
9. Etos inteligenta w literaturze. Przedstaw problem na wybranych przykładach.
10. Odwzorowywanie czy deformacja świata. Przedstaw swoje refleksje na temat świata przedstawionego w literaturze XX wieku.
11. Wizerunek rycerza w literaturze różnych epok. Przedstaw sposoby kreowania portretów i ich funkcje.
12. Człowiek wobec absurdu. Omów na wybranych przykładach. 
13. Sen i jego funkcja w literaturze. Omów problem na wybranych przykładach.
14. Topos podróży w literaturze. Omów problem na wybranych przykładach.
15. Sposób kreowania portretu kobiety w literaturze. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.
16. Sposób kreowania portretu mężczyzny w literaturze. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.
17. Wizerunek dziecka w literaturze różnych epok. Przedstaw sposoby kreowania portretów i ich funkcje.
18. Pary bohaterów literackich. Omów sposób ich przedstawiania i funkcje, odwołując się do wybranych przykładów.
19. Motyw matki w literaturze. Omów sposób jego realizowania i funkcję, odwołując się do wybranych przykładów.
20. Motyw pielgrzyma w literaturze. Rozważ zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.
21. Bohaterowie w habitach. Przedstaw sposób ich kreowania w wybranych utworach 1iterackich.
22. Portrety Żydów w literaturze. Przedstaw i zinterpretuj sposób prezentowania tych postaci, odwołując się do wybranych przykładów.
23. Na wybranych przykładach literackich przedstaw stosunek do ciała lub/i jego części.
24. Motyw tańca i jego funkcje w dziełach literackich. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.
25. Motyw lotu i jego znaczenie w literaturze. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
26. Różne sposoby funkcjonowania motywu winy i kary w literaturze. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.
27. Mit o Prometeuszu i jego literackie przetworzenia. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.
28. Pejzaż i jego funkcja w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
29. Szaleństwo jako temat w literaturze. Omów jego funkcje na wybranych przykładach.
30. Opozycja młodość/starość w literaturze. Omów problem na wybranych przykładach.
31. Motyw faustowski w literaturze. Omów jego funkcje na wybranych przykładach.
32. Miłość i różne jej ujęcia. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
33. Wizja zaświatów w literaturze. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
34. Omów sposób kształtowania świata przedstawionego i język kreacji na przykładzie dzieł wybranego twórcy.
35. Pisarz jako wychowawca. Omów na wybranych przykładach. 
36. Pisarz jako moralista.  Omów na wybranych przykładach.
37. Pisarz jako filozof. Omów na wybranych przykładach. 
38. Literatura jako źródło gier i zabaw konwencją. Rozwiń temat na wybranych przykładach.
39. Zabawa autora z czytelnikiem. Omów zagadnienie i jego funkcję na wybranych przykładach.
40. Wpływ różnych mitologii i kultur na sposób kreowania świata przedstawionego. Omów na wybranych przykładach.
41. Omów funkcje literatury dziecięcej na wybranych przykładach. 
42. Obrazy śmierci w literaturze. Omów ich funkcje na wybranych przykładach. 
43. Różne oblicza komizmu w literaturze. Omów na wybranych przykładach. 
44. Wizerunek miasta w literaturze. Omów na wybranych przykładach portrety miast i ich funkcje.
45. Funkcja fantazjowania w literaturze. Rozwiń temat na wybranych przykładach.
46. Rola postaci lub/i rekwizytów fantastycznych w literaturze. Omów temat na wybranych przykładach.
47. Wzorce etyczne z literatury dawnej i współczesnej. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
48. Bohater w sytuacji wyboru. Rozwiń temat na wybranych przykładach. 
49. Outsiderzy, odmieńcy, indywidualiści jako bohaterowie literaccy. Rozwiń temat na wybranych przykładach.
50. Literatura wobec totalitaryzmu. Zaprezentuj problem na wybranych przykładach. 
51. Omów funkcje i sposoby przedstawiania zwierząt w literaturze.  
52. Rola motta i tytułu w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach. 
53. Motyw samobójstwa i jego funkcja w literaturze. Rozwiń temat na wybranych przykładach.
54. Refleksje na temat pojęcia człowieczeństwa w literaturze. Zaprezentuj temat na wybranych przykładach. 
55. Stosunek do wyobraźni jako siły destrukcyjnej lub/i kreatywnej. Omów temat, odwołując się do wybranych przykładów.
56. Rola cierpienia w literaturze. Rozwiń temat na wybranych przykładach.
57. Lęk przed przyszłością i różne sposoby jego wyrażania w literaturze. Omów problem na wybranych przykładach.
58. Profetyczne wizje w literaturze. Omów ich formę i przesłanie na wybranych przykładach.
59. Różne oblicza władzy. Rozwiń temat na wybranych przykładach. 
60. Świat jako labirynt, teatr, sen. Omów problem, przedstawiając różne koncepcje mówienia o świecie przez literaturę.
61. Zmęczenie fabułą. Omów zjawisko na wybranych przykładach.
62. Typy i funkcje zakończeń w tekstach literackich. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
63. Człowiek wobec Boga. Omów różne ujęcia tego problemu w wybranych dziełach literackich.
64. Postać szatana w literaturze. Przedstaw i zinterpretuj sposób jego prezentowania, odwołując się do wybranych przykładów.
65. Kategoria „obcości” i „swojskości” w literaturze. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
66. Świat zjaw i duchów. Omów jego funkcję w wybranych dziełach literackich.
67. Mit dzieciństwa w literaturze. Omów problem, przedstawiając swoje refleksje o istocie literackich powrotów do lat minionych na podstawie kilku wybranych utworów.
68. Literackie reinterpretacje mitów antycznych. Na wybranych przykładach scharakteryzuj sposoby i cele tego zjawiska literackiego.
69. Od Juliusza Verne'a, przez Stanisława Lema  po autorów XXI wieku. Analizując wybrane utwory, przedstaw ewolucję powieści science-fiction.
70. Polemiki, spory, prowokacje – starcia pokoleń literackich. Omów na wybranych przykładach. 
71. Satyryczny obraz społeczeństwa polskiego. W wybranych utworach literackich przeanalizuj sposoby tworzenia takiego obrazu.
72. Obrzędy i obyczaje ludowe w literaturze. Omów sposoby ich przedstawiania i funkcje w wybranych utworach.
73. Analizując wybrane teksty, scharakteryzuj  cele  publicystyki  oświeceniowej, pozytywistycznej i współczesnej. Porównaj wykorzystywane w nich środki wyrazu.
74. Idealiści i marzyciele. Scharakteryzuj sposoby kreowania takich bohaterów w utworach z różnych epok.
75. Na wybranych przykładach przedstaw kreacje bohaterów, którzy doświadczyli okrucieństw II wojny i próbują odbudować świat wartości.
76. Różne kreacje narratora i sposoby kształtowania narracji w epice. Na wybranych przykładach omów ich funkcje.
77. Groteska jako sposób wyrażania w literaturze tragiczności świata. Omów na przykładach wybranych utworów.
78. Na wybranych przykładach scharakteryzuj różne odmiany awangardowego dramatu XX wieku.
79. Na wybranych przykładach omów symbolikę lub/i funkcję stroju w literaturze. 
80. Różne kierunki lub/i koncepcje filozoficzne jako źródło inspiracji dla literatury. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
81. Myśl polityczna w literaturze. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
82. Pamięć jako tworzywo literackie. Omów na wybranych przykładach.
83. Na wybranych przykładach omów funkcję bohemy artystycznej i/lub stosunek do niej.
84. Konflikt pokoleń. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
85. Na wybranych przykładach zaprezentuj różne formy kreowania bohatera prowadzącego śledztwo.
86. Na wybranych przykładach omów sposoby realizacji i/lub funkcje motywu jedzenia.
87. Na wybranych przykładach omów funkcje motywu morza.
88. Dyskusja o sztuce. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
89. Rola poety i poezji. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
90. Dzieło literackie jako studium psychologiczne. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
91. Na wybranych przykładach zaprezentuj sposób funkcjonowania wątku wanitatywnego.
92. Na wybranych przykładach literackich omów stosunek do prawa autorów lub/i bohaterów.
93. Myśl społeczna a literatura. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
94. Funkcja maski i/lub kostiumu w literaturze. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
95. Na wybranych przykładach omów funkcje piosenki zaangażowanej.
96. Twórca wobec chaosu. Omów zagadnienie na wybranych przykładach z literatury. 
97. Na wybranych przykładach przedstaw etos marynarza.
98. Historia jako temat lub pretekst. Omów zagadnienie na wybranych przykładach z literatury.
99. Omów różne kategorie humoru w dziełach literackich wybranych epok.
100. Systemy totalitarne i ich wpływ na osobowość człowieka. Omów zagadnienie na wybranych przykładach z literatury.
101. Nastroje końca wieku XIX i XX – obawy czy nadzieje. Porównaj refleksje pisarzy obu okresów, odwołując się do wybranych tekstów.
102. Na wybranych przykładach literackich scharakteryzuj realizm magiczny.
103. Na wybranych przykładach omów rolę pociągu w literaturze XIX i/lub XX wieku.
104. Bohater jako bankrut życiowy. Omów zagadnienie na wybranych przykładach z literatury.
105. Poeci przeklęci. Omów twórczość wybranego artysty.
106. Na wybranych przykładach omów twórczość poetów-samobójców.
107. Na wybranych przykładach zaprezentuj różne sposoby kreowania mieszczanina jako bohatera literackiego.
108. Na przykładach z różnych epok zaprezentuj stosunek pisarzy do mieszczaństwa.
109. Na wybranych przykładach omów rolę roślin w literaturze.
110. Na wybranych przykładach omów funkcję listu w literaturze.
111. Na wybranych przykładach omów funkcję autobiografii, wspomnień, pamiętnika lub dziennika.
112. Na wybranych przykładach z literatury XIX i/lub XX wieku przedstaw stosunek do Ameryki i/lub jej mieszkańców.
113. Na wybranych przykładach z literatury omów stosunek pisarzy do Afryki i jej mieszkańców.
114. Na wybranych przykładach z literatury omów stosunek pisarzy do kultury krajów egzotycznych.
115. Literatura science-fiction jako kreacja technologii przyszłości. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
116. Świat widziany oczami dziecka. Omów zagadnienie na wybranych przykładach z literatury.
117. Autorzy piosenek – poeci czy tekściarze? Rozważ problem na wybranych przykładach.
118. Różne sposoby wykorzystania motywu labiryntu. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
119. Różne oblicza zdrady. Omó zagadnienie na wybranych przykładach.
120. Na wybranych przykładach porównaj bohaterów w okresie dojrzewania.
121. Na wybranych przykładach omów funkcję postaci cudzołożnicy.
122. Ambicja - wada czy zaleta? Rozważ problem na wybranych przykładach literakich.
123. Księżyc widziany oczami wyobraźni. Na wybranych przykładach literackich zaprezentuj stosunek twórców do saltelity Ziemi.
124. Omów sposób funkcjonowania "Pana Tadeusza" w kulturze chińskiej. 
125. Scharakteryzuj twórczość wybranego laureata literackiej Nagrody Nobla.
126. Na wybranych przykładach zademonstruj sposoby kreowania Polaków w literaturze obcojęzycznej.
127. Na wybranych przykładach omów funkcje pustyni.
128. Na wybranych przykładach omów różne znaczenia motywu morza.
129. Na wybranych przykładach omów funkcje szpitala wariatów.
130. Na wybranych przykładach omów funkcje pór dnia oraz pór roku.
131. Na wybranych przykładach zademonstruj różne sposoby kreowania postaci uczonego.
132. Na wybranych przykładach zademonstruj różne sposoby kreowania postaci lekarza.
133. Na wybranych przykładach omów różne znaczenia motywu mogiły.
134. Mieszkanie jak przestrzeń kształtująca i/lub charakteryzująca bohatera literackiego. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
135. Na wybranych przykładach zademonstruj różne sposoby kreowania ślepca.
136. Na wybranych przykładach zademonstruj sposoby kreowania postaci urzędnika.
137. Biurokracja jako temat literacki. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
138. Na wybranych przykładach literackich scharakteryzuj postać przestępcy.
139. Książki na indeksie. Na wybranych przykładach omów zjawisko cenzury.
140. Na wybranych przykładach literackich omów funkcje i znaczenie rzeki.
141. Literatura polska w kontekście narodowym i/lub europejskim. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
142. Na wybranych przykładach literackich scharakteryzuj funkcję błazna.
143. Na wybranych przykładach zademonstruj różne funkcje postaci pijaka.
144. Na wybranych przykładach literackich omów funkcje rodziny.
145. Na wybranych przykładach omów wpływy kultury hiszpańskiej na literaturę polską.

146. Okrucieństwo w literaturze. Na wybranych przykładach omów jego przejawy i funkcje.

147. Na wybranych przykładach omów funkcję reportażu.

148. Zjawisko wizualizacji w literaturze. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

KORESPONDENCJA SZTUK 
1. Różne sposoby wykorzystania kategorii czasu lub/i przestrzeni w literaturze oraz innych tekstach kultury. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
2. Na wybranych tekstach kultury objaśnij funkcję konwencji onirycznej w kreowaniu świata przedstawionego.
3. Stosunek do piękna w filozofii, literaturze i sztuce. Omów problem na wybranych przykładach.
4. Różne ujęcia motywu Sądu Ostatecznego w literaturze i sztuce. Zaprezentuj zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.
5. Sztuka wobec niewyrażalnego. Omów problem na wybranych przykładach z literatury i sztuki.
6. Przywołując wybrane przykłady, rozważ rolę inspiracji biblijnych w literaturze oraz innych tekstach kultury.
7. Dzieło literackie a adaptacja filmowa. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach.
8. Zjawisko intertekstualności w literaturze i sztuce. Omów problem na wybranych przykładach.
9. Omów funkcje i sposoby przedstawiania zwierząt w literaturze i sztuce.
10. Wizerunek Madonny i jego różnorodne funkcje w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach,
11. Wizerunek kobiety w literaturze i sztuce. Przedstaw sposoby kreowania postaci i ich funkcje.
12. Na wybranych przykładach omów funkcję motywu matki bolejącej w literaturze i sztuce.
13. Omów sposoby funkcjonowania historii w literaturze i sztuce.
14. Przywołując wybrane przykłady, rozważ rolę inspiracji antykiem w literaturze i sztuce.
15. Rola Boga lub bogów w literaturze i sztuce. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
16. Rola szatana w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach.
17. Rola anioła w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach.
18. Wizje zaświatów w .literaturze i sztuce. Omów zagadnienie na wybranych przykładach,
19. Różne sposoby ujęcia postaci wampira w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach.
20. Różne koncepcje teatru i dramatu. Omów na wybranych przykładach.
21. Rola muzyki w literaturze. Omów wybranych przykładach.
22. Muzyka jako źródło literatury i sztuk plastycznych. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
23. Na wybranych przykładach zaprezentuj sposób funkcjonowania motywu pastoralnego w literaturze i innych dziedzinach sztuki.
24. Tekst literacki jako inspiracja dla innych sztuk. Omów na wybranych przykładach.
25. Malarstwo w literaturze. Na wybranych przykładach przedstaw różne rodzaje związków literatury z malarstwem.
26. Obrazy śmierci w literaturze i sztuce. Omów ich funkcje na wybranych przykładach.
27. Bunt przeciw obowiązującym normom. Omów problem na wybranych przykładach z literatury i sztuki.
28. Rzeźba lub/i architektura jako inspiracje dla literatury. Omów temat, analizując wybrane utwory.
29. Kostium historyczny i jego funkcja w literaturze oraz innych dziedzinach sztuki. Omów sposoby i cele jego wykorzystania w wybranych dziełach.
30. Funkcje brzydoty w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Przeanalizuj wybrane dzieła.
31. Obrazy miasta jako przestrzeni życiowej. Omów zagadnienie, porównując wybrane dzieła literackie z innymi tekstami kultury.
32. Symbolika stroju. Omów zagadnienie, analizując wybrane dzieła literackie i inne (np. malarskie, rzeźbiarskie, filmowe, teatralne).
33. Dokonując analizy wybranych dzieł przedstaw sposoby kreowania obrazu natury w poezji i malarstwie. 
34. Artystyczne interpretacje powstań narodowych w literaturze i malarstwie. Omów zagadnienie, dokonując analizy porównawczej wybranych dzieł.
35. Różne oblicza rewolucji w literaturze i innych sztukach (malarstwie, filmie). Omów zagadnienie, dokonując analizy porównawczej wybranych dzieł.
36. Symbol jako środek wyrazu w literaturze i malarstwie. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
37. Metody budowania nastroju w literaturze i przedstawieniu teatralnym. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
38. Katastroficzne wizje i obrazy zagłady w dziełach literackich oraz filmowych. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
39. Poetyka komiksu i/lub jego funkcja w kulturze. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
40. Kategoria kiczu w literaturze i/lub innych tekstach kultury. Omów zagadnienie na wybranych przykładach. 
41. Przypadek a akt kreacji w literaturze i/lub sztuce. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
42. Dżuma jako źródło inspiracji w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach.
43. Na wybranych przykładach z literatury oraz sztuki przedstaw stosunek do ciała lub/i jego części.
44. Scharakteryzuj świat wartości przedstawiony w twórczości wybranego reżysera filmowego.
45. Na wybranych przykładach z literatury  i sztuki omów sposób funkcjonowania motywu labiryntu.
46. Scharakteryzuj impresjonizm na wybranych przykładach z literatury  i sztuki. 
47. Na wybranych przykładach omów funkcję brzydoty w literaturze i innych dziedzinach sztuki.
48. Na wybranych przykładach omów zjawisko poezji wizualnej.
49.     Relacja między ciałem i duszą. Omów zagadnienie na wybranych przykładach z literatury i sztuki.
50. Człowiek a zwierzę. Omów zagadnienia na wybranych przykładach z literatury i sztuki.
51. Autotematyzm w literaturze i sztuce. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
52. Scharakteryzuj musical jako zjawisko synkretyczne.
53. Studium psychologiczne mordercy. Omów zagadnienie na podstawie wybranych przykładów z literatury oraz z innych dziedzin sztuki.

54. Zjawisko wizualizacji literatury. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

JĘZYK
1. Jak mówią bohaterowie literaccy? Omów język wybranych postaci ze szczególnym uwzględnieniem cech ujawniających ich przynależność środowiskową i charakter.
2. Na przykładach z literatury współczesnej scharakteryzuj różne typy stylizacji językowej i ich funkcje.
3. Twórcze wykorzystanie języka mówionego w literaturze. Omów zjawisko na wybranych przykładach.
4. Funkcje stylizacji modlitewnych w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
5. Perswazyjne funkcje języka na przykładach tekstów propagandowych. Omów na wybranych przykładach.
6. Dokonując analizy różnych reklam, wyjaśnij, jaki obraz świata one kreują.
7. Dokonując analizy języka piosenek, zrekonstruuj obraz świata lub/i światopogląd przez nie kreowany.
8. Stylistyka i topika inskrypcji nagrobnych lub epitafiów. Rozwiń temat na wybranych przykładach.
9. Funkcja stanowiąca i magiczna słowa. Omów temat na wybranych przykładach.
10. Zjawisko nowomowy i jego ocena. Rozwiń temat na wybranych przykładach.
11. Poczucie odpowiedzialności za słowo. Rozwiń temat w oparciu o znane Ci teksty.
12. Człowiek jako twórca znaków. Na wybranych przykładach omów różne typy znaków i systemów znaków oraz sposoby ich funkcjonowania.
13. Zjawisko ironii w literaturze. Omów jego funkcje na wybranych przykładach.
14. Różne odmiany parodii. Omów zjawisko oraz jego funkcje na wybranych przykładach.
15. Zapożyczenia we współczesnej polszczyźnie. Na wybranych przykładach omów przyczyny zjawiska i oceń zasadność stosowania zapożyczeń z języka angielskiego i/lub innych języków obcych.
16. Rola neologizmów w tworzeniu literackiego obrazu świata. Omów zagadnienie na wybranych tekstach poetyckich.
17. Rola frazeologizmów w poezji XX wieku. Przedstaw zjawisko na wybranych przykładach.
18. Język w domu, pracy, szkole – ta sama czy inna polszczyzna? Scharakteryzuj jej odmiany i funkcje, przywołując konkretne przykłady.
19. Przywołując przykłady tekstów współczesnych i z dawnych epok, uzasadnij, że funkcje języka są niezmienne.
20. Przywołując przykłady wybranych utworów dawnych i współczesnych, przedstaw rodzaje komizmu językowego i omów jego funkcje.
21. Wpływ literatury na współczesną frazeologię polską. Analizując zgromadzony materiał, scharakteryzuj funkcje skrzydlatych słów w tekstach mówionych i pisanych.
22. Językowe sposoby wyrażania uczuć w listach. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
23. Dialekty terytorialne języka polskiego jako tworzywo literackie. Omów na przykładach wybranych utworów.
24. Język Twoich rówieśników –  scharakteryzuj tę odmianę polszczyzny na podstawie analizy zgromadzonego materiału językowego.
25. Jak w polszczyźnie odzwierciedla się kultura naszych przodków? Omów zagadnienie, analizując zgromadzony materiał językowego.
26. Ekspresja i impresja – analizując zgromadzony materiał językowy, określ właściwości wypowiedzi świadczące o nadawcy i odbiorcy.
27. Sztuka przekonywania a manipulacja językowa – porównaj sposoby wykorzystania środków językowych we współczesnych polskich tekstach propagandowych.
28. Język jako instrument walki o władzę. Omów temat, analizując wybrane materiały wyborcze.
29. Oceń poprawność językową wybranych tekstów prasowych i  scharakteryzuj kryteria, którymi się posłużyłeś.
30. Język a rzeczywistość. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
31. Język esemesowo-internetowy. Scharakteryzuj tę odmianę polszczyzny, wykorzystując zgromadzone przez siebie przykłady.
32. Na wybranych przykładach z polszczyzny współczesnej zaprezentuj tendencję do komunikatywności i ekonomiczności w rozwoju języka.
33. Na wybranych przykładach zaprezentuj relacje między treścią a zakresem wyrazów.
34. Na wybranych przykładach omów przyczyny i/lub sposoby ewoluowania znaczeń wyrazów.
35. Na wybranych przykładach ze współczesnej polszczyzny zaprezentuj różne rodzaje innowacji i oceń zasadność ich powstawania oraz funkcjonalność.
36. Przeanalizuj pod kątem językowym, obyczajowym i kulturowym wybrane polskie przysłowia.
37.     Scharakteryzuj język polski na tle wybranych języków słowiańskich.
 

Ostatnia aktualizacja ( 1. listopada 2010 )
 

 

Bednarski Informator