Program przedmiotu Inicjatywa społeczna

Zatwierdzony przez Sejm Terytorialny dn. 19 czerwca 2006złożony w Ministerstwie Edukacji Narodowej we wrześniu 2006

 

1. Założenia

 

1. Pragniemy kształtować w naszych uczniach postawę życzliwości, tolerancji i wrażliwości wobec innych. Chcemy przygotować ich raczej do służby społecznej niż do bezwzględnej walki o osobisty sukces. Uczniowie są zachęcani do uczestnictwa w akcjach charytatywnych i wolontariacie, do podejmowania problemów związanych z sytuacją osób niepełnosprawnych, dzieci z domów dziecka, uchodźców politycznych czy dzieci z wiejskich szkół na terenach zaniedbanych gospodarczo. Pragniemy wpoić uczniom przekonanie, że ten, kto dużo otrzymał na starcie, ma obowiązek myśleć o tych, którzy mieli mniej szczęścia od niego.

 

2. Podstawową ideą wychowawczą jest w naszej szkole szacunek dla godności każdej osoby ludzkiej i poszanowanie praw człowieka. Staramy się budzić przekonanie, że prawa mniejszości są podstawą właściwie rozumianej demokracji. Szkoła realizuje programy edukacyjne mające na celu przeciwdziałanie wszelkim formom rasizmu i ksenofobii, stwarza warunki do czynnego uczestnictwa uczniów w działaniach takich organizacji, jak Amnesty International, Polska Akcja Humanitarna czy Komitet Helsiński.

- z „Idei wychowawczych szkoły”

2. Cele i treści edukacyjne

1. Uczenie uczniów szacunku dla godności każdej osoby ludzkiej i poszanowania praw człowieka. Kształtowanie postawy życzliwości, tolerancji i wrażliwości wobec innych.

 

2. Kształtowanie u uczniów świadomej, odpowiedzialnej i aktywnej postawy wobec problemów środowiska zarówno społecznego, jak i kulturowego oraz przyrodniczego.

 

3. Kształtowanie umiejętności samodzielnego działania, niezależnego myślenia i odpowiedzialności za własny rozwój.

 

4. Rozwijanie umiejętności planowania, przygotowywania i realizacji działań wychodzących poza teren szkoły i wiążącej się z tym umiejętności pracy w grupie.

 

5. Przygotowanie uczniów do dorosłego życia – aktywnego społecznie i obywatelsko. 

3. Warunki i sposoby realizacji programu

1. Każdy uczeń I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego „Bednarska” ma obowiązek zaliczenia przedmiotu „Inicjatywa społeczna”.

 

2. Podstawą zaliczenia przedmiotu jest uczestniczenie w grupowym bądź indywidualnym projekcie (patrz punkt 3, 4 i  5).

 

3. Celem projektu powinno być działanie na rzecz innych ludzi, środowiska przyrodniczego bądź kulturowego, a także na rzecz społeczności lokalnej, przy czym rodzaj i forma działania muszą być zaakceptowane przez wychowawcę lub koordynatora przedmiotu.

 

4. Projekt grupowy należy przeprowadzać według następujących zasad: powinien być inicjatywą uczniów, zostać przez nich zaplanowany, zrealizowany i podsumowany.

 

5. Prac wykonywanych dla szkoły (np. organizacja studniówki, ustawianie krzeseł na spotkania szkolne itp.) nie uznaje się za „inicjatywę społeczną”.

 

6. Odpowiedzialny za udział uczniów swojej klasy w realizacji przedmiotu „Inicjatywa społeczna” jest wychowawca.

4. Warunki zaliczenia

1. I klasy – uczestniczenie w projekcie grupowym (np. pół klasy lub cała klasa). Przepracowanie min. 15 godzin podczas nauki w klasie I.

 

2. II klasy – uczestniczenie w projekcie grupowym lub indywidualnym. Przepracowanie min. 30 godzin podczas nauki w klasie I i II (w tym min. 15 godzin w klasie I).

 

3. III klasy – uczestniczenie w projekcie grupowym lub indywidualnym. Przepracowanie min. 37 godzin podczas nauki w klasie I, II i w pierwszym semestrze klasy III (w tym min. 30 godz. w klasie I i II).

4. Ocena

1. Przedmiot „Inicjatywa społeczna” jest oceniany według trójstopniowej skali ocen: 1, 5 lub 6.

 

2. Ocenę stawia wychowawca.

 

3. Uczeń może być nieklasyfikowany lub zwolniony z części projektu na zasadach dotyczących innych przedmiotów (np. długa choroba), a w szczególnych przypadkach na podstawie decyzji wychowawcy i dyrektora liceum i/lub koordynatora przedmiotu.

5. Inne

1. Przedmiot „Inicjatywa społeczna” może być realizowany razem z przedmiotem „Przedsiębiorczość” w zależności od decyzji wychowawcy i klasy.

Bednarski Informator